Kara za brak numeru biznesowego

04-11-2021

Informujemy iż w przypadku braku posiadania numeru referencyjnego urządzenia / identyfikatora biznesowego, kierowcy narażeni są na karę w wysokości 1500 zł:

Art. 13na. drogi publicznych.

Kara grzywny w drodze mandatu karnego (dla kierującego)

 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niedopełnienia obowiązku, o którym mowa
  w art. 13i technologie w systemach elektronicznego poboru opłat ust. 4aa, 4ab, art. 13ib obowiązek uzupełnienia rejestru uiszczających opłatę elektroniczną ust. 4 albo w art. 13ic obowiązki kierującego pojazdem w przypadku przerwy w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych ust. 1

– kierujący pojazdem samochodowym podlega karze grzywny w wysokości 1500 zł.

 1. Prawo do nakładania i pobierania kary grzywny w drodze mandatu karnego za czyn, o którym mowa w ust. 1, przysługuje inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.
 2. Orzekanie w sprawie nałożenia kary grzywny, o której mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005).

Brak posiadania numeru referencyjnego urządzenia mobilnego wraz z oprogramowaniem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, w sytuacji, kiedy kierujący pojazdem nie odmówił przejazdu

 

            1 500 zł

Art. 13ia, - [Rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną]

 1. [Obowiązek uzupełniania i aktualizacji danych w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną; numer referencyjny] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw; Dz.U.2021.1376 t.j., Akt obowiązujący, Wersja od: 1 października 2021 r.

 

Art.  13ia.  [Rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną]

 1. W celu uiszczania opłaty elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest obowiązany dokonać rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku uiszczania opłaty elektronicznej z wykorzystaniem usługi EETS.

(…)

 1. Dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu rejestruje urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3a, i uzyskuje numer referencyjny dla każdego zarejestrowanego urządzenia.

 

Art.  13ib.  [Obowiązek uzupełniania i aktualizacji danych w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną; numer referencyjny]

 1. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany przed rozpoczęciem przejazdu po drogach,
  o których mowa w art. 13ha ust. 1, uzupełnić rejestr, o którym mowa w art. 131a ust. 1, o:

1) kategorię pojazdu, o której mowa w art. 13ha ust. 3 lub liczbę osi pojazdu - w przypadku różnicowania, o którym mowa w art. 13ha ust. 7 pkt 1;

2) (uchylony);

3) numer referencyjny urządzenia wykorzystywanego w pojeździe, o którym mowa w art. 13іa ust. 8.

 1. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1.
 2. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany, po uzupełnieniu rejestru, o którym mowa w art. 131a ust. 1, przekazać numer referencyjny, o którym mowa w art. 13іa ust. 8, kierującemu pojazdem samochodowym.
 3. W przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, o którym mowa w art. 13іa ust. 8, kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu.