Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego matt.pl

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.matt.pl prowadzony jest przez firmę MATT R. P. Trączyńscy Sp. J., zwanej dalej MATT, z siedzibą w Kościanie przy ulicy Północnej 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000234829, NIP 698-00-11-500, REGON 410179384, e-mail biuro@matt.pl, nr telefonu 65 511 70 45.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klienta sklepu internetowego www.matt.pl jest firma MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. z siedzibą w Kościanie przy ul. Północnej 44.
 2. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji  umowy  lub  gdy  jest  to  niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  - realizacji  prawnie  uzasadnionych  interesów  administratora  zgodnie  z  art.  6  ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
              - rozpatrywania reklamacji,
              - prowadzenia marketingu bezpośredniego,
              - tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne.
  - przekazywania  informacji  handlowych drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Powierzane dane osobowe będą według potrzeby udostępniane następującym odbiorcom:
  - podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne, w celu umożliwienia z ich korzystania,
  - placówce pocztowej, w celu realizacji wysyłki dokumentów sprzedażowych oraz innych, bezpośrednio związanych z zawartą umową,
  - firmie kurierskiej, w celu realizacji dostawy zamówienia,
  - biuru rachunkowemu, w ramach prowadzenia dokumentacji księgowej.
  - Policji, na żądanie niezbędnej pomocy w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych.
 4. Firma MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne na potrzeby realizacji żądanych usług lub usług, na które została wyrażona zgoda, o ile istnieją zobowiązania prawne. Ponadto firma MATT R. P. Trączyńscy Sp. J zapisuje dane osobowe tak długo, jak długo mają one zastosowanie marketingowe.
 5. Zarejestrowani Klienci, po zalogowaniu się na stronie http://www.matt.pl, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych w zakładce "Moje dane". Mają również prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na adres e-mail: biuro@matt.pl.
 6. Klienci sklepu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Powierzenie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jej realizacji. 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.matt.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz  euro (EUR), zarówno NETTO jak i BRUTTO.
 2. Ceny niektórych produktów dostępne są dopiero po zarejestrowaniu i weryfikacji konta. Istnieje także grupa produktów których ceny ukryte są na stałe. W takich przypadkach należy się kontaktować z działem Obsługi Klienta w celu uzyskania oferty cenowej.
 3. Ceny w oddziałach MATT mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.matt.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawieranie umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w oddziałach sprzedaży MATT.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.matt.pl kierowane przez MATT do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.matt.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o
  nadaniu statusu „zrealizowane”.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 500 PLN. W przypadku kiedy wartość zamówienia przekracza wyżej wymienioną kwotę, kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności całej kwoty przelewem przed wydaniem towaru.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.matt.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, MATT wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Faktury wystawiane są w dniu przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, MATT zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi: przelew na rachunek bankowy MATT
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta z siedziby MATT
   2. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. MATT może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez MATT jako przyjęte do realizacji wraz ze spełnieniem wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem, Klient winien uiścić opłatę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze. W przypadku kiedy kupujący nie uiści opłaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

 Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14 dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wejścia w posiadanie towaru przez kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z takiego prawa kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie:
  - wysyłając pocztą na adres: MATT, ul. Północna 44, 64-000 Kościan,
  - drogą mailową na adres biuro@matt.pl.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres: MATT, ul. Północna 44, 64-000 Kościan niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy.
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W razie zmniejszenia wartości zwróconego towaru lub dostarczenia jego w stanie niekompletnym, firmie MATT przysługuje prawo do dochodzenia od kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. W celu identyfikacji zwracanego towaru, wskazane jest podanie numeru RMA. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, pod adresem https://www.matt.pl/webpage/pl/rma.html lub poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Biura Obsługi Klienta. Numer RMA powinien być umieszczony w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
 7. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. usługi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego matt.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa MATT. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis firmy MATT, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym MATT wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://www.matt.pl/webpage/pl/rma.html Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
 3. Numer RMA zostanie nadany do 48 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której treści znajdować się będzie numer RMA. Numer ten należy umieścić na paczce na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu MATT i wstrzymać z wysłaniem.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym MATT i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, MATT dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w MATT.
 10. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 6 miesięcy od daty wydania rzeczy używanej, chyba że ustalono inaczej.
 11. W przypadku napraw gwarancyjnych, okres gwarancji wydłużany jest automatycznie o okres pobytu urządzenia w serwisie MATT.
 12. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu MATT skorzysta z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o. pod warunkiem że Kupujący wypełnił prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie https://www.matt.pl/webpage/pl/rma.html,
 13. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia i sprawdzenia towaru.
 14. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt MATT o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 15. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta, rękojmia jest wyłączona.
 16. MATT nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

      MATT R. P. Trączyńscy Sp. J.
      ul. Północna 44
      64-000 Kościan

Kontakt z serwisem:

      biuro@matt.pl
      tel. 65 511 70 45

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie matt.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.
 4. MATT ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
Wersja dokumentu: 13.01.2022